ALGEMENE VOORWAARDEN


1.      Onze offertes, leveringen en prestaties worden door de hierna vermelde voorwaarden beheerst. Wij achten deze voorwaarden gekend en aanvaard door de

medecontractant, niettegenstaande andersluidende bepalingen vermeld op de documenten van de medecontractant. Op alle contracten is enkel de Belgische wet van

toepassing.

2.      Wissels of aanvaarde effecten brengen geen verzaking mee aan deze voorwaarden, noch schuldvernieuwing.

3.      Uitvoeringstermijnen zijn bij benadering gegeven en kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van het contract lastens SUNDO

4.      De aansprakelijkheid van SUNDO voor eventuele schade die ontstaat door het geleverde is beperkt tot het verzekerde bedrag. Elk oneigenlijk gebruik van het

geleverde, evenals een aanpassing aan het geleverde, leidt tot aansprakelijkheidsuitsluiting van SUNDO.

5.      In geval van wanbetaling heeft SUNDO. het recht, na aangetekende ingebrekestelling, het contract te verbreken zonder rechterlijke machtiging. De

medecontractant verbindt er zich alsdan toe een schadevergoeding voor geleden verlies en gederfde winst te betalen die forfaitair op 35% van de totale waarde van het contract wordt bepaald.

6.      Iedere klacht of betwisting van een factuur moet schriftelijk gesignaleerd worden binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur.

7.      Al de facturen zijn contant betaalbaar te Kortrijk, niettegenstaande andersluidende betalingsvoorwaarden.

8.      Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, zullen de openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling rente geven

berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet van toepassing conform de wet op de betalingsachterstand bij handelstransacties van 2 augustus

2002, met een minimumintrestvoet van 12%, en zal het nog openstaande saldo, na een vergeefse ingebrekestelling, verhoogd worden met 12% van het factuurbedrag,

met een minimum van € 125 en een maximum van € 2500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

9.      Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling is SUNDO gerechtigd om het geleverde terug te halen en wordt dit opnieuw beschouwd als eigendom van SUNDO.

10.   In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd.GEBRUIKSAANWIJZING


Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.


Onderhoud het toestel goed om een goede werking ervan te blijven garanderen. Gebruik een zachte zeeploog om het toestel te kuisen.  Gebruik alleen accessoires die door Sundo zijn geleverd of erkend. Indien u een netvoeding gebruikt, houd deze dan uit de buurt van water. Bij schade aan de netvoeding of kabel, gebruik deze niet meer en gooi ze weg.

Het toestel is spatwaterdicht, en mag niet worden blootgesteld aan hevige regen. Houd het toestel uit de buurt van vuur.fr_FRFrançais